Class of 2021

Anisha Bhattacharya

Anisha Bhattacharya

Asher Borstein

Asher Borstein

Orest Byskosh

Orest Byskosh

Aaron Coates

Aaron Coates

Noah Coffman

Noah Coffman

Harry Deng

Harry Deng

Rui Du

Rui Du

Jack Ferry

Jack Ferry

Alex Freeman

Alex Freeman

Satvic Garg

Satvic Garg

Saksham Goel

Saksham Goel

Benjamin Gross

Benjamin Gross

Hongrui He

Hongrui He

Michael Kim

Michael Kim

Robert Konoff

Robert Konoff

Blake Krantz

Blake Krantz

Ally Lathen

Ally Lathen

Joanna Levy

Joanna Levy

Jake Mandel

Jake Mandel

Cassidy McMahon

Cassidy McMahon

Alex Rey

Alex Rey

Danny Ross

Danny Ross

Mike Schwartz

Mike Schwartz

JD Slattery

JD Slattery

Mackenzie Smith

Mackenzie Smith

Viktor Tchaouchev

Viktor Tchaouchev

Natalie Tomeh

Natalie Tomeh

Jessica Waldman

Jessica Waldman

Athony Wang

Athony Wang

Valeria Werner

Valeria Werner

Robby Winter

Robby Winter

Jerry Yan

Jerry Yan

Ethan Zack

Ethan Zack

Yintian Zhan

Yintian Zhan

Wenbo Zhang

Wenbo Zhang

Kevin Zhang

Kevin Zhang

James Zhao

James Zhao

Yixin Zhou

Yixin Zhou